Algemene voorwaarden Barnett Inspections

 1. AlgemeenIn deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  a. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtgever opdracht heeft
  gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en of het verlenen van diensten.

  b. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe door opdrachtgever opdracht is gegeven of die door
  opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uit andere hoofde worden verricht.

  c. Opdrachtnemer: Barnett Inspections

  d. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of
  gegevensdragers alsmede alle in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden volgens gegeven
  opdracht vervaardigde stukken of gegevensdragers.

 1. Toepasselijkheida. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer
  in het kader van van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

  b. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en bij
  twijfel over de toepasselijkheid prevaleren altijd de algemene voorwaarden van de
  opdrachtnemer.

 1. Aanvang en duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever
   ondertekende opdracht aan de opdrachtnemer wordt verstrekt.
  2. Het staat opdrachtnemer vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te
   bewijzen.
  3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van
   de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 1. Gegevens opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig
   zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in
   de gewenste vormen op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te
   stellen.
  2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment
   dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
  3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde
   bescheiden behoudens het bepaalde onder 14, aan deze geretourneerd.
 1. Uitvoering opdracht
  1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
   Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde
   aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
  2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan
   opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon
   of derde, indien zulks naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een
   voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
  3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en
   beroepsregels conform het kwaliteitssysteem van Barnett Inspections.
  4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever
   welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de offerte, wordt dit
   beschouwd als meerwerk en als zodanig berekend.
  5. De uitvoering van de opdracht is niet (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld)
   specifiek gericht op het ontdekken van schendingen van de wet. Indien de werkzaamheden
   aanwijzingen voor wetsovertredingen opleveren zal de opdrachtnemer daarover aan
   opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de daarvoor in de wet
   gestelde verplichtingen.
 1. Rapportages
  1. Wanneer er door Barnett Inspections rapportages of adviezen worden opgesteld, betreffen dit
   rapportages of adviezen die naar beste weten de stand van zaken , op de datum van de
   uitgevoerde werkzaamheden weergeven. Deze rapportages en adviezen hebben een signalerend
   karakter.
  2. Barnett Inspections geeft geen garantie op volledigheid van de door haar opgestelde rapportages en
   adviezen, noch draagt zij enige verantwoordelijkheid voor onverhoopte fouten of
   onvolkomenheden in haar rapportages en adviezen.
 1. Geheimhouding en exclusiviteit
  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering
   van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van
   vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door
   uitvoering van de werkzaamheden daarvan verkregen resultaten.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de gegevens door metingen en inspectie verkregen te gebruiken
   voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits deze niet te herleiden zijn naar de
   individuele opdrachtgever.
  3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de
   informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot
   een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 1. Intellectueel eigendom
  1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest
   welke hij gebruikt
   in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever. Voor zover op die
   producten in
   juridische zin rechten kunnen bestaan of worden bevestigd.
  2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder begrepen
   computerprogramma’s,
   systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen. (model)contracten, rapportages en andere
   geestesproducten al dan
   niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders
   dan ter
   inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
 1. Overmacht
  1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet behoorlijk kan
   nakomen ten
   gevolge van een hem niet direct toerekenbare oorzaak , waaronder begrepen maar daartoe
   niet beperkt,
   stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die
   verplichtingen opgeschort tot
   op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te
   komen.
  2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich
   voordoet, de
   overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met inachtneming van een maand opzegtermijn
   schriftelijk op te
   zeggen.
 1. Beloning regie op basis van offerte
  1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de
   uitvoering van de
   werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid
   en billijkheid
   bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de
   opdrachtnemer, dan wel daarvoor
   zekerheid heeft gesteld.
  2. Het belang voor de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
   opdracht en wordt
   berekend met inachtneming van de geldende tarieven van de opdrachtnemer en is
   verschuldigd naar mate de
   opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht of het
   afgesproken bedrag voor de
   geleverde diensten.
  3. De beloning van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties
   van ingeschakelde
   derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzet belasting, per maand, andere
   periode of na
   volbrengen van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Betaling
  1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na
   de factuurdatum,
   in Nederlandse Valuta, ten kantore van opdrachtgever of door middel van storting ten
   gunste van een door
   deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op
   werkzaamheden, zonder enig
   recht op korting of schuldvergelijking.
  2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de
   nader
   overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
   opdrachtnemer, zonder nadere
   sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke
   rente in rekening te
   brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere
   rechten welke
   opdrachtnemer heeft.
  3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering
   van de vordering
   zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op
   ten minste 15% van
   het te vorderen bedrag.
  4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de
   werkzaamheden ten
   behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor
   de betaling van het
   factuurbedrag.
 1. Reclame
  1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag, dient
   schriftelijk
   binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever
   reclameert, dan wel
   binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dat opdrachtgever redelijkerwijs niet
   eerder kon ontdekken, aan
   opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
  2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van
   opdrachtgever niet op.
   Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever
   in verband met de
   reclame.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel
   veroorzaakt door
   niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer
   slechts
   aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van de offerte of bestede uren voor
   betreffende
   opdracht over het kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is
   van opzet of daarmee
   gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade,
   welke is veroorzaakt
   doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Voor alle
   indirecte schade,
   waaronder mede begrepen stagnatie in geregelde gang van zaken in de onderneming van
   opdrachtgever, op
   enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering
   van de werkzaamheden
   door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het
   recht, indien voor
   zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.Opdrachtnemer is niet
   aansprakelijk voor
   beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer, tijdens verzending per post
   of per e-mail,
   ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever,
   opdrachtnemer of derden.
   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden, wegens schade die
   veroorzaakt is doordat
   opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,
   tenzij opdrachtgever
   aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of handelen
   zijnerzijds dan wel
   veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 1. Opzegging
  1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. indien de
   overeenkomst
   eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 9, lid B van
   toepassing.
  2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij worden meedegedeeld.
  3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij
   gehouden opdrachtgever
   gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al
   datgene te doen wat de
   omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
 1. Opschortingsrecht
  1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten,
   waaronder begrepen de
   afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of deden, tot op het moment dat
   alle opeisbare
   vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
  2. Het bepaalde in het lid a is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden
   van opdrachtgever
   die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene
   voorwaarden van
   toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Barnett Inspections, is gerechtigd alle bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of
   gedeeltelijk te
   wijzigen. Een verandering van deze voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij
   de Kamer van
   Koophandel te Utrecht.